NeonFlex Pro-V Onyx


New
NEONFLEX PRO-V ONYX DYNAMIC RGBW

24V DC • Up to 17Lm/ft • 4.26W/ft

New
NEONFLEX PRO-V ONYX RGBW

24V DC • Up to 17Lm/ft • 4.57W/ft

New
NEONFLEX PRO-V ONYX STATIC WHITE

24V DC • Up to 21Lm/ft • 3.05W/ft

NeonFlex Pro-L Onyx


New
NEONFLEX PRO-L ONYX DYNAMIC RGBW

24V DC • Up to 12Lm/ft • 4.26W/ft

New
NEONFLEX PRO-L ONYX RGBW

24V DC • Up to 12Lm/ft • 4.5

New
NEONFLEX PRO-L ONYX STATIC WHITE

24V DC • Up to 103Lm/ft • 3.05W/ft

Hybrid Series


New
HYBRID 3 RGBW CUSTOM CUT

120V DC • 105Lm/ft • 3W/ft

New
HYBRID 3 RGBW 150FT REELS

120V DC • 105Lm/ft • 3W/ft

HYBRID 3 150FT REELS

120V AC • 330Lm/ft • 4W/ft

New
HYBRID 3 CUSTOM CUT

120V AC • up to 510Lm/ft • 4-6W/ft

HYBRID 2 KITS

120V 180Lm/ft 3W/ft

HYBRID 2

120V 180Lm/ft 3W/ft

HYBRID 2 RGB

120V DC • RGB • 2.7W/ft

NeonFlex Pro V-Series


New
NEONFLEX PRO-V DYNAMIC RGBW

24V DC • Up to 17Lm/ft • 4.26W/ft

New
NEONFLEX PRO V-SERIES RGBW

24V DC • 134Lm/ft • 4.57W/ft

New
NEONFLEX PRO V-SERIES SINGLE COLOR

24V DC • 149Lm/ft • 3.05W/ft

New
NEONFLEX PRO V-SERIES STATIC WHITE

24V DC • 167Lm/ft • 3.05W/ft

NeonFlex Pro L-Series


New
NEONFLEX PRO-L DYNAMIC RGBW

24V DC • Up to 97Lm/ft • 4.26W/ft (14W/m)

New
NEONFLEX PRO L-SERIES RGBW

24V DC • 97Lm/ft • 4.57W/ft

New
NEONFLEX PRO L-SERIES SINGLE COLOR

24V DC • 106Lm/ft • 3.05W/ft

New
NEONFLEX PRO L-SERIES STATIC WHITE

24V DC • 167Lm/ft • 3.05W/ft

NeonFlex 360


New
NEONFLEX 360 SINGLE COLOR

24V • Red/Green/Blue • 3.35W/ft

New
NEONFLEX 360 STATIC WHITE

24V • 2700K/3000K/4000K • 3.35W/ft

MICROLUX


MICROLUX

24V DC • 23.5Lm/ft • 2.2W/ft

MICROLUX 620NM TURTLE FRIENDLY

24V DC • 299Lm/ft • 4.4W/ft

MICROLUX RGB

24V DC • RGB • 4.4W/ft